U planu rekonstrukcija dela Telepa i intervencije na postojećoj uličnoj mreži

NOVI SAD – Planom generalne regulacije opštegradskog centra južno od Futoškog puta u Novom Sadu obuhvatiće se približno 19,10 ha.
Područje se nalazi u severezopadanom delu Telepa, odnosno čine ga devet blokova južno od Futoškog puta, koje se nalaze u okviru sedam urbanističkih blokova.
Prostor koji je predmet planske valorizacije je u prošlosti bio u nameni radne zone Zapad, koja je formirana GUP-om iz 1963. godine. Na ovom prostoru su u prošlosti zajedno sa porodičnim stanovanjem realizovani kompleksi preduzeća Grafika, Novitet, Minakva, livnice 23. oktobar, Gepard itd. Proces svojinske transformacije ostavio je traga i na ovom prostoru, te su mnogi ranije realizovani privredni kompleksi ostali zapušteni, navedeno je u dokumentaciji. Na njima se ne obavlja delatnost ili se obavlja u znatno smanjenom obimu.
Primarnu uličnu mrežu na obuhvaćenom prostoru čine Futoški put i Bulevar patrijarha Pavla (prema rangu saobraćajnica spadaju u magistrale), kao i Ulica Ilariona Ruvarca i Vršačka (prema rangu saobraćajnica spadaju u glavne saobraćajnice).
Postepena rekonstrukcija privrednih prostora i izgradnja novih objekata usmeriće se duž Futoškog puta, koji čini deo tradicionalnog zapadnog ulaza u grad. Postepena rekonstrukcija objekata porodičnog stanovanja i izgradnja novih objekata usmeriće se duž ostalih saobraćajnica u obuhvatu Plana.
Planirane namene su: opštegradski i linijski centri, višeporodično stanovanje sa elementima linijskog centra, višeporodično stanovanje srednjih i visokih gustina i poslovanje sa elementima linijskog centra.
Opštegradski i linijski centar uz Futoški put i uz deo Bulevara patrijarha Pavla se predviđa tako da svojim funkcijama, sadržajima i oblikovanjem značajno unapredi funkcionisanje urbanih celina kojima pripadaju, ali i grada u celini.
U okviru centra značajno je učešće različitih sadržaja, kao što su poslovni objekti, objekti trgovinskog i ugostiteljskog karaktera, objekti javnih službi, kao i planiranje višeporodičnog stanovanja za koje je karakteristično učešće vanstambenih sadržaja u prizemljima objekata. Predviđa se da spratnost objekata koji se planiraju u zoni opštegradskog centra bude od P do P+8. U okviru kompleksa određeni objekti (poslovni objekti – banke, administrativni objekti različitih kompanija, osiguravajuće kuće, hoteli i sl.) mogu da preuzmu ulogu prostornih repera, odnosno da imaju višu spratnost.
Višeporodično stanovanje sa elementima linijskog centra planira se uz Bulevar patrijarha Pavla. Predviđena spratnost objekata je od P do P+8. U okviru ove namene moguće je planirati kompleks, a poslovni sadržaji se predviđaju u prizemljima objekata uz Bulevar patrijarha Pavla. Poslovni sadržaji mogu se planirati u delu ili celom objektu.
Višeporodično stanovanje srednjih gustina predviđa se na parcelama uz Ulici Koči Ivana. Predviđena spratnost objekata je P+3. Poslovanje sa elementima linijskog centra predviđaju se u blokovima između Futoškog puta i Ulice Melhiora Erdujheljija.
Na parcelamam se predviđa izgradnja poslovnih objekata, uz mogućnost planiranja stanovanja do 40% od ukupne bruto razvijene površine. Kompleksi će moći da se organizuju na parceli površine minimalno 2.000 m2. Dozvoljena spratnost je od P do P+8. Moguće je da određeni poslovni objekti preuzmu ulogu prostornih repera, u skladu sa maksimalno dozvoljenim indeksom izgrađenosti pet za poslovne komplekse i četiri za poslovno-stambene komplekse.
U cilju dostizanja optimalnog kapaciteta, za stanovanje u okviru svih namena, utvrdiće se prosečna veličina stana (neto) od 60 m², što će biti parametar za određivanje obaveze parkiranja i garažiranja vozila na građevinskim parcelama. Pri izgradnji novih objekata mora biti istovremeno obezbeđen pripadajući parking prostor za 1 stan/1,3–1,5 parking-mesto i prema normativima za odgovarajuće delatnosti.
Predviđene su sledeće intervencije na postojećoj uličnoj mreži:
– proširenje pojasa regulacije Ulice Vršačka, u okviru koje se planira četiri saobraćajne trake, biciklistička staza i trotoari;
– proširenje pojasa regulacije Ulice Kosta Abraševića, u okviru koje se nalazi kolovoz sa dve saobraćajne trake, a planiraju se upravni ulični parkinzi i trotoari;
– proširenje pojasa regulacije Ulice Kiš Ernea, u okviru koje se zadržava dvosmerni kolovoz, a planiraju se ulični parkinzi i trotoari.
– proširenje pojasa regulacije Ulice Ilariona Ruvarca, u okviru koje se planiraju četiri saobraćajne trake i trotoari;
– proširenje pojasa regulacije Ulica Koči Ivana u okviru koje se zadržava postojeći kolovoz sa dve saobraćajne trake, a predviđa se izgradnja uličnih parkinga uz kolovoz;
– uz Futoški put planirana je režijska saobraćajnica sa kosim uličnim parkinzima.

Pročitajte još:

 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: