Skupština Opštine Opovo zaseda 12. put

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

OPOVO – Predsednik Skupštine Opštine Opovo Nenad Josić zakazao je 12. sednicu lokalnog parlamenta za petak, 15. oktobar. Na dnevnom redu su 22 tačke.

1. Predlog odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Opovo za 2021 godinu sa izmenama i dopunama Kadrovskog plana Opštinske uprave opštine Opovo za 2021. godinu;

2. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Opovo za period januar – juni 2021. godine;

3. Predlog odluke o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji opštine Opovo za 2021. godinu;

4. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o ukidanju Osnovne škole „Dositej Obradović“ Opovo;

5. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju Osnovne škole „Dositej Obradović“ Opovo;

6. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na odluku Školskog odbora Osnovne škole „Dositej Obradović“ Opovo o vršenju statusnih promena;

7. Predlog Odluke o osnivanju Osnovne škole „Zoran Petrović“ Sakule;

8. Predlog Odluke izrade Plana detaljne regulacije za radno – poslovnu zonu na katastarskim parcelama br. 154 i 155 KO Opovo (Radna zona br. 2. definisana Prostornim planom opštine Opovo);

9. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za blokove br. 24, 35a i 36a, naselja Opovo;

10. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka br. 58 i 54a, naselja Opovo;

11. Predlog Odluke o određivanju lokacije za odlaganje internog, odnosno građevinskog otpada i otpada od rušenja na teritoriji opštine Opovo;

12. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obavljanju komunalnih delatnosti na teritoriji opštine Opovo;

13. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije;

14. Predlog Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu regresiranja dela troškova prevoza studenata i učenika srednjih škola;

15. Predlog rešenja o imenovanju članova Lokalnog saveta roditelja;

16. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Opštinske izborne komisije opštine Opovo u stalnom sastavu;

17. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o izboru Saveta za zaštitu i unapređenje životne sredine;

18. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika, zamenika predsednika i članova Komisije za kadrovska, administrativna pitanja i radne odnose;

19. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP „Mladost“ Opovo o kreditnom zaduženju;

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada PU „Bambi“ Opovo i Plan rada direktora ustanove za radnu 2021/2022. godinu;

21. Predlog Zaključka o usvajanju finansijskog Izveštaja o poslovanju „JP „Mladost“ Opovo za poslovnu 2020. godinu sa Izveštajem ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja;

22. Odbornička pitanja.

 

Tagovi:

Pročitajte još: