logo transparend vojvodina uzivo

Planovi za bivši kompleks Rodić u Novom Sadu

NOVI SAD – Planom generalne regulacije prostora za poslovanje na uglu Temerinskog puta i Državnog puta A1 (E-75) u Novom Sadu obuhvaćen je prostor u severnom delu građevinskog područja Novog Sada, uz petlju Centar koja predstavlja ukrštanje dva državna puta.

Planom je obuhvaćen bivši kompleks Rodić sa megamarketom i pivarom, te prostor južno od ovog kompleksa.

Kompleks Rodić danas čine dva odvojena preduzeća – Heineken Srbija d.o.o. Zaječar (13,61 ha) i Mercator-S d.o.o. (8,22 ha) koji imaju potrebu za razdvajanjem. Kompleksi su izgrađeni i u funkciji su proizvodnje i distribucije piva (28.869,11 m2), odnosno trgovine na malo – megamarket (25.231,11 m2).

Uz glavne objekte u funkciji osnovnih delatnosti, realizovani su i drugi pomoćni objekiti i sadržaji (skladištenje, prerada otpadnih voda, manipulativne i parking-površine). U zapadnom delu kompleksa započeta je izgradnja prodajnog objekta, a realizovana je nepotpuna konstrukcija betonskih stubova (18.340,05 m2).

Pristup kompleksu je sa Temerinskog puta. Na severnom delu kompleksa realizovan je parking-prostor koji je u funkciji korisnika, ali i zaposlenih.

Cilj izrade Plana je razgraničenje unutar bivšeg kompleksa Rodić, kao i dalje uređenje poslovnih kompleksa. U tom smislu planiraće se javna saobraćajnica – ulica kojom će se omogućiti razdvajanje postojećih poslovnih subjekata, a na prostoru oko planirane ulice, omogućiće se formiranje novih poslovnih sadržaja.

Planom će se preispitati mogućnost izgradnje na postojećim kompleksima i definisati uslovi izgradnje za nove komplekse. U planu je da se realizuju poslovni sadržaji tercijarnog sektora kao što su oblast trgovine, uslužnog zanatstva, ugostiteljsko-turističke delatnosti, saobraćajno-transportne delatnost i slično.

Na delu kompleksa Merkator-S d.o.o. planirana je jedna nezavisna parcela veličine oko 2000 m2.

Pristup kompleksu Heineken Srbija d.o.o. Zaječar planiraće se i sa istočne strane preko planirane saobraćajnice koja će se realizovati zacevljenjem dela otvorenog kanala Ada koji su van obuhvata ovog plana.

U odnosu na postignute parametre na postojećim kompleksima Merkator S d.o.o. neće moći graditi nove sadržaje, osim započetih, jer je indeks zauzetosti preko dozoljenog od 50 %. Ako se postojeća konstrukcija koja predstavlja započetu izgradnju ukloni, kompleks se može izgraditi do dozvoljene zauzetosti.

Heineken Srbija d.o.o. Zaječar će u odnosu na planirane parametre moći proširiti kapacitete unutar svog kompleksa.

Planirani poslovni kompleksi će se realizovati na kompleksima minimalne površine 3.000 m2, sa dozvoljenim indeksom zauzetosti do 50 %. Dozvoljena spratnost u zoni poslovanja na ulaznim pravcima je do P+2 (pov. 3) pri čemu je povučen treći sprat dozvoljen samo kad je kompleks/parcela namenjen delatnosti iz oblasti trgovine (tržni centri, distributivni centri, megamarketi i sl.).

Postojeće zelenilo na prostoru u obuhvatu Plana je veoma oskudno. Neophodno ga je obogatiti prostor novom, prevashodno visokom lišćarskom vegetacijom, a na mestima gde nema dovoljno prostora za sadnju visoke vegetacije, neophodno je primeniti parterno ozelenjavanje. Obodom planiranih kompleksa neophodna je postavka zelenog zaštitnog pojasa od visoke i srednje visoke lišćarske vegetacije, minimalne širine 10 m.

Za plan je zaduženo JP Urbanizam iz Novog Sada.

Pročitajte još:
 

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.