Petrovaradin dobija zatvoreni kompleks porodičnog stanovanja?

NOVI SAD – Na javnom uvidu nalaze se izmene i dopune plana generalne regulacije Mišeluka sa ribnjakom, koji se nalaze u Petrovaradinu. Reč je o delu građevinskog područja, ukupne površine 0,25 hektara.

Kada se govori o kompleksu porodičnog stanovanja u Vukovarskoj ulici, u planu je da se formira jedinstvena građevinska parcela na prostoru koji obuhvata deo parcele broj 2581/1 i cele parcele br. 2580/2, 2580/3, 2580/5 i 2579/4.

Da bi se obezbedila udobnost i kvalitet životnog prostora, svakom od objekata porodičnog stanovanja na kompleksu, neophodno je obezbediti pripadajući prostor, navedeno je u dokumentaciji. Preporuka je da se u okvirima kompleksa obezbedi oko 400 m2 prostora po objektu, uz toleranciju od 10%. Svaki stambeni objekat može sadržati najviše jedan stan. Maksimalna dozvoljena spratnost objekata u kompleksu porodičnog stanovanja je P+1+Pk. Dozvoljena je gradnja suterenske ili podrumske etaže.

Neizgrađeni delovi kompleksa koristiće se za izgradnju pristupnih i drugih saobraćajnih površina i za uređenje ozelenjavanjem. Potrebno je ozeleniti minimalno 40% kompleksa, ali je preporuka da se 50% površine kompleksa planira pod zelenim površinama.
Parkiranje ili garažiranje vozila za sopstvene potrebe mora se obezbediti u okviru kompleksa i izvan javnih saobraćajnih površina, prema normativu da se za svaki objekat (tj. za svaku stambenu jedinicu) obezbedi minimalno jedno parking-mesto. Parking-mesta je moguće realizovati unutar stambenih objekata, izgradnjom prizemnih aneksa uz stambene objekte ili u parteru, na otvorenom.

Kompleks može funkcionisati kao zatvoren kompleks porodičnog stanovanja, koji ima kontrolisan ulaz i koji je ograđen.

Nacrt odluke o izmenama i dopunama Plana generalne regulacije Mišeluka sa Ribnjakom (lokalutet u Ulici vukovarskoj) na javnom uvidu je do 9. marta na sajtu Grada, kao i u prizemlju poslovne zgrade Javnog preduzeća Urbanizam i u prostorijama Mesne zajednice Petrovaradin.

Konceptualni okvir prostornog razvoja bio je na javnom uvidu prošle godine.

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: