Ministarstvo finansija objavilo Građanski vodič kroz budžet Srbije za 2024.

BEOGRAD – Ministarstvo finansija objavilo je danas na svom sajtu „Građanski vodič kroz budžet Srbije za 2024. godinu“, kako bi, kako je navedeno, građanima na jednostavan i razumljiv način pružili sve raspoložive informacije o prikupljanju i trošenju tog novca.

„Uvereni smo da će ovaj vodič doprineti većem razumevanju budžetskog procesa, kao i odluka kojima smo se vodili prilikom sastavljanja budžeta i da će sa druge strane dovesti do boljeg upravljanja javnim finansijama i njihovog usklađivanja sa najboljom međunarodnom praksom“, saopšteno je iz ministarstva.

Ističe se da je prioritet Ministarstva finansija stabilnost javnih finansija, kroz primenu jasnog plana usklađivanja budžetskih prihoda, primanja, rashoda i izdataka, i dodaje da je za uspešno upravljanje javnim finansijama neophodna velika budžetska disciplina i odgovornost.

U Građanskom vodiču kroz budžet Srbije za 2024. je navedeno da su planirani budžetski prihodi za ovu godinu 2.040,87 milijardi dinara, dok su planirani rashodi 2.237,87 milijardi dinara i da je planirani budžetski deficit 197 milijardi dinara.

Planirano je da u budžet novac dolazi od poreza na dodatu vrednost (908 milijardi dinara), akciza (395 milijardi), neporeskih prihoda (246,65 milijardi), od poreza na dobit pravnih lica (230 milijardi), od poreza na dohodak građana (122,8 milijardi), od carina (88 milijardi), kao i od donacija (35,63 milijardi), a od ostalih poreskih prihoda (14,8 milijardi dinara).

Najznačajniji rashodi budžeta u 2024, odnosno ono na šta će se utrošiti sredstva, kako je navedeno, su rashodi za zaposlene (475,61 milijardi dinara), izdaci za nefinansijsku imovinu (467,49 milijardi), slede dotacije organizacijama za obavezno socijalno osiguranje (314,49 milijardi), rashodi za korišćenje usluga i roba (210,01 milijarda) i subvencije (184,56 milijardi dinara).

Na otplatu kamata i prateće troškove zaduženja, Vlada Srbije je u ovoj godini predvidela da utroši 183,57 milijardi dinara, na socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu

156,69 milijardi, a na transfere ostalim nivoima vlasti 108,04 milijardi, dok su ostali tekući rashodi projektovani na 49,87 milijardi, a izdaci za nabavku finansijske imovine su 44,81 milijardi.

Izdaci za otplatu glavnice planirani su da budu 29,5 milijardi dinara, a dotacije međunarodnim organizacijama 9,89 milijardi, dok su ostale dotacije i transferi 3,34 milijardi dinara.

Donacije stranim vladama, nisu predviđene na strani rashoda budžeta za 2024.

Kako je navedeno u Građanskom vodiču kroz budžet Srbije za 2024, posmatrano po sektorima u rashodima najviše učestvuje socijalna zaštita (26,73 odsto), saobraćaj i saobraćajna infrastruktura (19,81 odsto), zatim sledi obrazovanje (17,87 odsto), pa servisiranje javnog duga (12,13 odsto), odbrana (9,03 odsto), javna bezbednost (7,09 odsto), poljoprivreda i ruralni razvoj (5,7 odsto) i opšte usluge javne uprave (5,19 odsto).

Sektor sudstva i pravni sistem učestvuju u rashodima budžeta u 2024. sa 4,1 odsto, dok je učešće ekonomske i razvojne politike 3,42 odsto, finansijskog i fiskalnog sistema 2,85 odsto, a intervencijskih programa i rezervi 2,75 odsto.

Rashodi za sektor nauke, tehnološki razvoj i inovacije u ukupnim rashodima budžeta su 2,09 odsto, za zdravstvo 1,8 odsto, za zaštitu životne sredine 1,54 odsto, dok na energetiku, mineralne sirovinei rudarstvo odlazi 1,02 odsto.

Sektor kultura, komunikacije i mediji čine 0,94 odsto ukupnih rashoda, ljudska prava i građansko društvo 0,63 odsto, politički sistem 0,61 odsto, spoljni poslovi 0,54 odsto, a tržište rada 0,48 odsto.

Planirani prihodi u budžetu u 2024 najviše se očekuju od poreza na dodatu vrednost (44,49 odsto), od akciza (19,35 odsto), od neposrednih prihoda (12,09 odsto).

Planirano učešće prihoda od poreza na dobit pravnih lica u ukupnim prihodima je 11,27 odsto, od poreza na dohodak građana 6,02 odsto, carine čine 4,31 odsto, donacije 1,75 odsto, dok su ostali poreski prihodi 0,75 odsto.

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.