logo transparend vojvodina uzivo

Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije solarne elektrane u ko Opovo i ko Baranda

OPOVO – Opštinska uprava opštine Opovo i Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine je oglasilo nacrt plana na javni uvid u u nacrt plana detaljne regulacije solarne elektrane u ko Opovo i ko Baranda

Opštinska uprava opštine Opovo, Odeljenje za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine u skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakoni, 9/20 , 52/21 i 62/23) čl.55-68. Pravilnika o sadržini , načinu i postupku izrade dokumenata dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja(„Službeni glasnik  RS“broj 32/19) i čl. 5. i 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS“, broj 135/04 i 88/10)

Oglašava: JAVNI UVID U NACRT PLANA  DETALjNE REGULACIJE SOLARNE ELEKTRANE U  KO OPOVO I KO BARANDA I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PLANA NA ŽIVOTNU SREDINU izrađenog od JP „ZAVOD ZA URBANIZAM VOJVODINE“ NOVI SAD

Javni uvid u nacrt Plana  detaljne regulacije Solarne elektrane u KO Opovo i KO Baranda i Izveštaj o strateškoj proceni plana na životnu sredinu  održaće se u trajanju od 30 dana, sa početkom  od 29.aprila  do  28. maja 2024. godine u  holu  zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br.10 .

Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu  biće izložen u digitalnom formatu(tekstualni i grafički deo)  na zvaničnoj internet stranici

( www.opovo.org.rs.)  sajtu opštine Opovo, na javnom glasilu internet sajt „Glas Opovo“  i dnevnom listu „Dnevnik“,

Aanalogni  format Nacrt Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu  biće izložen u  holu  zgrade Opštinske uprave Opovo u ulici Borisa Kidriča br.10.

U toku  javnog uvida, službena lica Odeljenja davaće  osnovne informacije o nacrtu Plana zainteresovanim licima svakog radnog dana u periodu od 8-15 časova lično u prostorijama Odeljenja za urbanizam (zgrada pored Katastra)  i  na telefon 013/681 212 ili 013/ 681 666.

Opština Opovo, kao nosilac izrade urbanističkog plana  organizuje  javni uvid  u cilju upoznavanja  javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade Plana.

Sva zainteresovana  pravna i fizička lica, mogu da izvrše uvid u izloženu  dokumentaciju, kao i da u toku trajanja javnog  uvida dostave svoje primedbe i sugestije u pisanoj  formi Odeljenju za  imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove,urbanizam, građevinarstvo i zaštitu životne sredine, putem pisarnice  Opštinske uprave opštine Opovo, ul.Borisa Kidriča br.10, poštanski broj 26 204 Opovo  zaključno sa  28.  05.  2024.godine.

JAVNA PREZENTACIJA Nacrta Plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu izloženog planskog dokumenta biće organizovana 10.05.2024.godine u 13oo.

JAVNA SEDNICA Komisije za planove opštine Opovo održaće se 05.06.2024.godine u 1300 časova   u Skupštinskoj sali Doma kulture Opovo.

Ukoliko dođe do promene mesta ili vremena održavanja javne sednice Komisije za planove , oglasiće se novi termin i mesto održavanja sednice Komisije.

OPŠTINA OPOVO, dana 26.04.2024.godine

 

Nacrt Plana detaljne regulacije solarne elektrane u KO Opovo i KO Baranda na linku ispod:

https://zavurbvo.rs/cir/aktuelnosti/planovi-na-javnom-uvidu/794-javni-uvid-u-nacrt-plana-detaljne-regulacije-solarne-elektrane-u-k-o-opovo-i-k-o-baranda

Tagovi:

0 Komentari
Inline Feedbacks
Vidi sve komentare

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.