Grad sa skoro 23 miliona dinara finansira projekte zaštite životne sredine

konkurs Gradska uprava za zaštitu životne sredine
NOVI SAD – Pravo učešća na konkursu imaju sva udruženja definisana saglasno Zakonu o udruženjima  koja imaju sedište na teritoriji Grada Novog Sada i koja obavljaju aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine raspisuje javni konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Grada Novog Sada za 2023. godinu.

Grad je iz budžeta izdvojio čak 22.950.000 dinara. Najviši iznos sredstava koji se može dodeliti za programe/projekte iz oblasti zaštite životne sredine iznosi 600.000,00 dinara.

Udruženje na Javnom konkursu može da konkuriše za nedostajući deo sredstava za realizaciju programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, uz obavezno dostavljanje overene i potpisane izjave o visini učešća sopstvenih sredstava, odnosno visini učešća drugih subjekata u realizaciji programa/projekta, navodi se u javnom konkursu.

Udruženje može na Javnom konkursu da učestvuje sa više programa, odnosno projekata, s tim što mu se na konkursu mogu dodeliti sredstva za sufinansiranje samo jednog programa ili projekta.

Sufinansiranje programa/projekta iz drugih izvora može biti iz sopstvenih sredstava, budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine, budžeta Grada Novog Sada, sredstava drugih država, međunarodnih organizacija, finansijskih institucija i tela, kao i domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, fondova Evropske unije i drugih međunarodnih fondova, donacija, poklona, priloga, pomoći i dr.

Na Javni konkurs podnose se programi i projekti iz oblasti zaštite životne sredine koji se odnose na: jačanje svesti o unapređenju i očuvanju zelenih površina, jačanju svesti o postupanju sa otpadom i reciklaža, jačanju svesti o značaju i upotrebi obnovljivih izvora energije.

Prijava na Javni konkurs se dostavlja na popunjenom Obrascu prijave za programe i projekte iz oblasti zaštite životne sredine ili na Obrascu prijave za sprovođenje monitoringa i evaluacije programa i projekata, koji su dostupni na sajtu Gradske uprave za zaštitu životne sredine: www.environovisad.rs , uz koje se podnosi sledeća dokumentacija:

– fotokopija uverenja (potvrda, izvod) da je udruženje upisano u Registar udruženja,
– fotokopija izvoda iz statuta udruženja u kome je utvrđeno da se ciljevi udruženja ostvaruju u oblasti zaštite životne sredine,
– druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške, – biografije koordinatora programa/projekta i ključnih lica uključenih u rad na programu/projektu),
– potvrda/preporuka o uspešno realizovanom monitoringu i evaluaciji projekata (za udruženja koja se prijavljuju za sprovođenje monitoringa i evaluacije programa i projekata),
– biografije lica u projektnom timu kojima se dokazuje da osobe predviđene za sprovođenje monitoringa i evaluacije programa/projekta imaju profesionalne kompetencije i kvalifikacije (za udruženja koja se prijavljuju za sprovođenje monitoringa i evaluacije programa i projekata).
– druga dokumenta koja udruženje smatra odgovarajućim za predloženi program/projekat (na primer: pisma preporuke i pisma podrške, biografije koordinatora programa/projekta i ključnih lica uključenih u rad na programu/projektu)

U konkursu se navodi da se neće se razmatrati/vrednovati:

– neblagovremene i nepotpune prijave, nepotpisane ili neoverene prijave, prijave poslate faksom, elektronskom poštom, prijave koje sadrže druge nedostatke zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu prijave ili ih nije moguće vrednovati prema zadatim kriterijumima, kao i prijave onih učesnika na javnom konkursu koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje programa/projekata kod Gradske uprave, a nisu podneli validan izveštaj o realizaciji programa/projekta u ostavljenom roku ili se protiv njih vodi postupak za povraćaj nenamenski utrošenih sredstava.

Rok za realizaciju programa/projekta po Javnom konkursu je 15. decembar 2023. godine.

Rok za dostavljanje Izveštaja o realizaciji programa/projekta je 30. decembar 2023. godine.

Pročitajte još:

 Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još: