logo transparend vojvodina uzivo

Drugi javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika u Opovu

OPOVO – U Opovu je danas raspisan Drugi javni poziv za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika u Opovu, a rok za podnošenje prijave je do 8. februara 2023. godine.

Na osnovu Kriterijuma za kupovinu kuća sa okućnicom i postupku i načinu rada Komisije za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika paketa donatorske pomoći od 12. septembra 2022. godine i na osnovu Odluke o socijalnoj zaštiti građana u opštini Opovo u okviru projekta „Krug podrške“ koji sprovode opština Opovo, Centar za socijalni rad Opovo i Udruženje „Siguran život“ a u okviru šireg programa „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji“, koji sporovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS, a finansira Evropska unija kroz IPA 2018 i na osnovu Ugovora o donaciji, Komisija za sprovođenje postupka za kupovinu kuća sa okućnicom i rešavanje stambenih potreba korisnika i za sprovođenje postupka izbora korisnika stambene podrške i mera podrške aktivne inkluzije u okviru projekta KRUG PODRŠKE, dana 09.01.2023. godine raspisuje DRUGI JAVNI POZIV za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika u okviru projekta KRUG PODRŠKE.

Predmet javnog poziva

Predmet Drugog javnog poziva za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika paketa donatorske pomoći, stambene podrške i mera podrške aktivne inkluzije, u okviru projekta KRUG PODRŠKE (u daljem tekstu: Dugi javni poziv) je kupovina kuća sa okućnicom namenjena korisnicima iz socijalno ugroženih porodica sa teritorije Opštine Opovo. Kuća sa okućnicom koja je predmet kupovine i za koju se podnosi prijava na Drugi javni poziv mora biti na teritoriji opštine Opovo.

Raspoloživa sredstva po ovom javnom pozivu obezbeđena su iz donatorskih sredstava Programa EU SHAI i budžeta Opštine Opovo.Vrednost predmetne kuće sa okućnicom uključujući potrebnu rekonstrukciju iznosi u proseku do 19.000 USD, prema pravilima donatora.

Pravo učešća

Pravo učešća na Drugom javnom pozivu ima vlasnik nepokretnosti odnosno kuće sa okućnicom koja se nalazi na teritoriji opštine Opovo (sva naseljena mesta na teritoriji opštine Opovo) i koju vlasnik želi da proda.

Uslovi za izbor kuća sa okućnicom

Potrebno je da kuća sa okućnicom koja je predmet kupovine:

1) Ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;

2) Bude na teritoriji opštine Opovo;

3) Bude upisana u katastar nepokretnosti na ime prodavca;

4) Bude upisana u katastar nepokretnosti kao:

nepokretnost koja je preuzeta iz zemljišnih knjiga, ili nepokretnost izgrađena pre donošenja propisa o izgradnji, nepokretnost za koju je izdata upotrebna dozvola, ili nepokretnost upisana po Zakonu o ozakonjenju objekata;
5) Bude upisana u Katastar nepokretnosti bez tereta, ne računajući pri tom: upisano pravo stvarne službenosti, zabeležbu obaveze plaćanja naknade za prenamenu zemljišta, druge zabeležbe pravnih činjenica koje za ishod nemaju prestanak ili prenos stvarnih prava na predmetnoj nepokretnosti.
6) Vrednost otkupa ne može biti viša od procenjene vrednosti. Troškove stručne procene snosi opština Opovo kao potencijalni kupac i oni ne padaju na teret potencijalnog prodavca.

7) Ne bude predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.

8) Bude uparena sa odgovarajućom izabranom korisničkom porodicom pre ugovaranja kupovine.

Ostali uslovi vezani za predmet kupovine

Kuća ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje minimum odgovarajuću infrastrukturu tj. priključena je na kanalizacionu mrežu ili ima septičku jamu, priključena je na vodovodnu i elektroenergetsku mrežu (objekat je opremljen strujom i vodom). Ispunjenost osnovnih uslova za život i stanovanje za predmetne kuće sa okućnicom procenjuju stručna lica – licencirani inženjeri odgovarajuće struke.

Procenu tržišne vrednosti nepokretnosti utvrđuje stručno lice – licencirani procenitelj imovine/ovlašćeni sudski veštak i vrednost otkupa ne može biti viša od procenjenog iznosa. Aktivnosti procene biće realizovane u fazi vrednovanja pristiglih prijava, a potencijalni prodavac, u fazi konkurisanja, daje saglasnost da stručna lica mogu da pristupe objektu i svim njegovim delovima u toku vršenja stručne procene.

Potrebna dokumentacija

Podnosilac prijave na Javni poziv (potencijalni prodavac kuće), dostavlja sledeću obaveznu dokumentaciju:

1) Popunjen i potpisan obrazac prijave;

2) Fotokopiju lične karte (obe strane) ili očitanu ličnu kartu;

3) Izjave u propisanoj formi da prihvata uslove Javnog poziva, da je saglasan sa obradom datih podataka o ličnosti i podatka o objektu i da stručna lica mogu da pristupe objektu i svim njegovim delovima u toku vršenja stručne procene;

4) Izvod iz lista nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda – Služba za katastar nepokretnosti Opovo za predmetnu nepokretnost (kuću koju želi da proda), ne stariji od mesec dana;

5) Potvrdu Odeljenja za privredu i finasije, Odseka za Lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave Opovo da su izmirene sve poreske obaveze koje su nastale po osnovu prava svojine na predmetnoj kući i zemljištu;

6) Dokaze o izmirenim troškovima za struju/vodu;

7) Potvrdu nadležnog suda da kuća sa okućnicom nije predmet sudskog spora, kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi

8) Fotografije kuće i okućnice (5 do 10 fotografija koje na jasan i ilustrativan način pokazuje stanje objekta).

Pored navedenih dokaza, Komisija može od podnosioca prijave da zatraži i druge neophodne dokaze radi utvrđivanja činjenica i okolnosti potrebnih za donošenje pravilne i zakonite odluke. Navodi iz izjava predviđenih u ovom članu, mogu biti predmet provere od strane Komisije.

Podnošenje prijava

Drugi javni poziv je otvoren od 09.01.2023. godine do 08.02.2023. godine. Drugi javni poziv objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Opštine Opovo (www.opovo.org.rs), na oglasnim tablama Opštine Opovo i Centra za socijalni rad Opovo. Obrazac prijave i prateće propisane izjave dostupne su zvaničnoj internet stranici Opštine Opovo (www.opovo.org.rs).

Prijava na Drugi javni poziv i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti i predaju se pisarnici Opštinske Uprave Opovo u Opovu,Ul. Borisa Kidriča br.10 ili putem pošte na adresu:

OPŠTINA OPOVO
Ul. Borisa Kidriča br.10
26204 OPOVO

sa napomenom „NE OTVARATI – JAVNI POZIV za kupovinu kuća sa okućnicom za rešavanje stambenih potreba korisnika paketa donatorske pomoći u okviru projekta KRUG PODRŠKE“

Rok za podnošenje prijave sa pratećom dokumentacijom je 08.02.2023. godine do 15 časova.

Postupak odlučivanja

Postupak za izbor kuća sa okućnicom sprovodi Komisija. Činjenice i okolnosti od značaja za postupanje i odlučivanje Komisija utvrđuje na osnovu dokaza dostavljenih uz prijavu na Javni poziv, dokaza pribavljenih po službenoj dužnosti, izveštaja licenciranih inženjera i procenitelja imovine, izjava korisnika u postupku mečinga, kao i na osnovu drugih dokaza utvrđenih primenom ostalih dokaznih sredstava predviđenih zakonom.

Komisija neće razmatrati neblagovremeno podnete prijave.

Ako je prijava nerazumljiva ili nepotpuna, Komisija može pozvati podnosioca prijave da dostavi pojašnjenja i otkloni nedostatke u roku ne kraćem od 8 dana, uz upozorenje na posledice.

Podnosioci prijava na Drugi javni poziv su u obavezi da Komisiju obaveste o svim promenama koje nastupe od momenta podnošenja prijave do donošenja Odluke/a o dodeli kuća sa okućnicom korisnicima paketa donatorske pomoći u okviru projekta KRUG PODRŠKE, a u vezi sa predmetnom kućom ili podnosiocem prijave, od značaja za podnetu prijavu.

Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove navedene u Drugom javnom pozivu podležu proveri navoda iz prijavnog obrasca i dostavljene dokumentacije, posebno one koje se vode u službenim evidencijama nadležnih institucija Republike Srbije ili opštine Opovo.

Nakon razmatranja prijava i provere dokumentacije, Komisija pribavlja i prihvata izveštaje ovlašćenog sudskog veštaka ili procenitelja imovine angažovanih od strane opštine Opovo.

U slučaju da procenjena vrednost objekta ovlašćenog sudskog veštaka /procenitelja imovine bude manja od cene navedene u prijavnom obrascu, Komisija će pozvati potencijalnog prodavca da se u pisanom obliku izjasni o spremnosti prihvatanja cene iskazane od strane procenitelja imovine. Ako je potencijalni prodavac spreman da prihvati procenjenu tržišnu vrednost, Komisija nastavlja da razmatra predmetni zahtev. U suprotnom, navedeni zahtev neće biti dalje predmet razmatranja od strane Komisije.

Komisija sačinjava listu kuća sa okućnicom koje su prihvatljive kao predmet kupovine i upućuje listu Centru za socijalni rad Opovo radi konsultativnog procesa sa izabranim korisnicima (mečing).

Kuće koje izabrani korisinici odaberu za otkup, postaju deo Odluke/a, a ostale kuće će biti na rezervnoj listi.

Nakon uparivanja korisničkih porodica i odgovarajućih kuća, Komisija donosi jedinstvenu Odluku ili sukcesivne Odluke i priprema trojne ugovore između prodavca kuće sa okućnicom, izabranog korisnika paketa donatorske pomoći i Opštine Opovo kao izvršioca uplate.

Komisija objavljuje Odluku/e na zvaničnoj internet stranici Opštine Opovo (www.opovo.org.rs), kao i na oglasnim tablama opštine Opovo i Centra za socijalni rad Opovo.

Dodatne informacije o javnom pozivu

Dodatne informacije o Drugom javnom pozivu mogu se dobiti od Radeta Cvetanovića, radnim danima od 10-14č (lično u Opštinskoj upravi Opovo u Odeljenju za Urbanizam, ulaz pored Katastra), putem telefona 013/681-666,063/1060 547 ili putem mejla: rade.c966@gmail.com).

Pročitajte još:

Preuzmite našu Android aplikaciju sa Google Play Store.

Tagovi:

Pročitajte još:

Претрага
Close this search box.